Skovrejsning

 

Formålet med ordningen om tilskud til skovrejsning er at fremme privat skovrejsning. Skovrejsning tilgodeser bl.a. træproduktion, friluftsliv, natur og miljøbeskyttelse (som f.eks. grundvand). Regering og Folketing ønsker, at det danske skovareal skal fordobles inden for de kommende 100 år. Målet er, at der årligt rejses ca. 5.000 ha. heraf 2.000 - 2.500 ha. af private. 

Hvem kan få tilskud og hvad gives der tilskud til?

For at kunne få tilskud skal man være privat ejer af landbrugsjord. Privat ejer kan både være en person og et selskab, en fond, forening eller lignende. Hvis et landbrugsareal ejes af flere personer eller et selskab, fond m.v. skal der overfor Skov & Naturstyrelsen udpeges en person, som kan godtgøre at have afgørende indflydelse på driften af det pågældende areal.

Offentlige myndigheder, menighedsråd, præsteembeder, koncessionerede selskaber samt selskaber, der modtager driftstilskud fra det offentlige, kan ikke modtage tilskud via denne ordning. - Se EU medfinansiering

 

Man kan derfor få tilskud til at anlægge skov på landbrugsjord. Tilskud gives til:

  • Plantning af løv- eller nåletræsbevoksninger, og til at etablere løvskovsbryn
  • Pleje af kulturer
  • Etablering af hegn
  • Kompensation for tabt indkomst i 10 år i skovrejsningsområder
  • Lokalitetskortlægning og/eller arealfastsættelse

 

Der ydes ikke tilskud til beplantninger under 2 ha., og der ydes ikke tilskud til arealer, hvor tilplantning er påbegyndt, og til beplantninger som man er forpligtet af det offentlige til at anlægge. Der ydes heller ikke tilskud til arealer med prydvækster, juletræer, pyntegrønt eller energiskov.

 

Tilskudsstørrelser:
 

 

Skovrejsningsområde

(kr./ha.)

Ikke skovrejsningsområder

(kr./ha.)

Plantning (såning) 1. rate 2. rate i alt 1. rate 2. rate i alt
Anlæg og pleje:

Plantning af løvskov/skovbryn

Plantning af nåleskov

Såning

 

16.000

10.000

10.000

 

9.000

6.000

6.000

 

25.000

16.000

16.000

 

10.000

7.000

7.000

 

6.000

3.000

3.000

 

16.000

10.000

10.000

Pesticidfri anlæg og pleje:

Skånsom jordbearbejdning

3.000 kr./ha. (udbetales i to lige store rater)

3.000 kr./ha. 

Hegn: 15. kr./m. (udbetales sammen med 1. rate)
Indkomstkompensation:

2.400 kr./ha./år i            10 år  *

 
Forberedende undersøgelser:

Lokalitetskortlægning

Kort/Arealfastsættelse

 

1.000 kr. + 200 kr./ha.

500 kr. + 50 kr./ha.

*Indkomstkompensationen er en årlig ydelse, der beregnes ud fra det samlede areal. Satsen for indkomstkompensationen reguleres med årets indeks, der er baseret på den korrigerede kapiteltakst. Indekset vil både kunne stige og falde.

 

Ring og få den fulde vejledning om tilskud til skovrejsning tilsendt, 97430088

eller se den her : Privat skovrejsning