Hvis du ønsker at beplante et mindre eller større areal, er der flere muligheder som giver fradrag i personlig indkomst.

 

 

Nu kan private også få fradrag, ved plantning af energiafgrøder.

 

Om man får tilskud eller der opnås fradrag er vel nærmest det samme, men fradraget er garanteret iflg. Ligningsloven § 8K, hvorimod et tilskud ikke altid bevilges af prioriteringsudvalget.  

 

 

Et tilskud er skattepligtigt, hvorimod et fradrag modregnes i den personlige indkomst.

 

 

 

 

Eksempel 1.

 

 

Hvis du som privat har et stykke jord på mindst 3.000 m² har du nu mulighed for at plante energiafgrøder. Plantningen kan sammensættes med følgende sorter:

                                                            

                                                                                                   Hassel – Poppel – Rødel – Ask.

 

 

Prisen på et areal på eksempelvis 3.000 m², blandet med 1500 planter á kr. 4,37 koster i alt kr. 6.555,- ekskl. fragt og moms.

 

Et fikst og færdigt areal på 3.000 m² med pløjning, planter og plantning samt efterplantning og ukrudsbekæmbelse i 3 år, koster kr. 38.565,- + fragt af planter + moms,

i alt kr. 49.206,25

 

 

Efter fradrag på ca. 50 % vil den reelle omkostning være ca. kr. 24.000,-

 

 

Eksempel 2.

 

 

På et areal på eksempelvis 2 ha. kan energiskoven laves med samme planter som nævnt i eksempel 1, og hvis det ønskes kan der kan laves et skovbryn

 

som omkranser beplantningen.

 

 

Prisen for forundersøgelser, reolpløjning, planter og plantning af 8000 planter ligger på ca. kr. 89.000 kr. + moms.

 

 

Efter fradrag på ca. 50 % vil den reelle omkostning være ca. kr. 55.000,-

 

 

Energiafgrøder:

 

 

Ligningsloven § 8K er ændret pr. 1. januar 2010, således at der iflg. stk. 4. gives fuldt fradrag i personlig indkomst for udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder.

I § 8 K indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

 

 

»Stk. 4. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder i form af ask, el, elefantgræs, hassel, pil, poppel og præriegræs fradrages fuldt ud i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori udgiften er afholdt. Det er en betingelse, at den skattepligtiges areal med planter af de arter, som er nævnt i 1. pkt., i ren eller blandet bestand er på mindst 0,30 ha. Der kan dog ikke opnås fradrag for udgifter, der afholdes til plantning af flerårige energiafgrøder uden for EU/EØS, Grønland og Færøerne.«

 

 

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 5-8.

§ 8 K. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan udgifter, der afholdes til nyplantning af fredskov, fradrages med indtil 20 pct. årligt. Overstiger udgifterne ikke 25.000 kr. pr. år pr. ejendom, kan beløbet dog fradrages i det indkomstår, hvori udgiften er afholdt. Såfremt ejendommen sælges, eller det tilplantede areal ryddes efter brand, kan udgifter, der endnu ikke er fradraget efter 1. pkt., fratrækkes i det indkomstår, hvori salget eller rydningen sker. Det er en betingelse for fradrag, at det tilplantede areal pålægges fredskovspligt efter skovlovens bestemmelser herom, og at fredskovspligten registreres i matrikelregisteret og på matrikelkortet. Udgifter til genplantning af skov kan fradrages straks.

 

Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan udgifter til plantning af træer, der er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse som juletræer eller pyntegrønt i kort omdrift, samt frugttræer og frugtbuske fradrages med indtil 20 pct. årligt. Overstiger udgifterne ikke 25.000 kr. pr. år pr. ejendom, kan beløbet dog fradrages i det indkomstår, hvori udgiften er afholdt. Udgifter til genplantning i skov af træer, der er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse som juletræer eller pyntegrønt, kan dog uanset 1. pkt. fradrages straks. Såfremt ejendommen sælges, eller det tilplantede areal ryddes, kan udgifter, der endnu ikke er fradraget efter 1. pkt., fratrækkes i det indkomstår, hvori salget eller rydningen sker.

 

Se også juletræer