Generelle betingelser for tilskud til individuelle læhegn 

 

Vejledning og ansøgningsskema 2010

 

 

Hvad gives der tilskud til?

Man kan få tilskud til nyanlæggelse og udskiftning af lægivende og biotopforbedrende beplantninger på arealer, der anvendes eller tænkes anvendt til landbrug, frilandsgartneri, frugtplantager eller lignende.

Læbeplantninger er defineret som læhegn eller småplantninger. 

Læhegnet er en sammenhængende beplantning af træer og/eller buske, som indeholder op til 7 planterækker, og som ikke er over 10 m. bred. Der ydes kun tilskud til hegn med 5-7 rækker. Småplantninger må max. være på ½  ha. eller hvis arealet overstiger ½ ha., maximalt 20 m. bredt. 

 Mindst 75% af de anvendte træ- og buskarter til lægivende og biotopforbedrende beplantninger skal være løvfældende.

Hvem kan få tilskud?

Private ejere og forpagtere af arealer, der anvendes eller tænkes anvendt til landbrug, frilandsgartneri, frugtplantager eller lignende, kan få tilskud til læplantning. Forpagtere skal dog have ejerens skriftlige accept for at opnå tilskud.

Der gives ikke tilskud til plantning på arealer der tilhører offentlige institutioner.

Tilskuddets størrelse.

Tilskuddet dækker en procentdel af de tilskudsberettigede udgifter ved beplantningen. Skemaet viser tilskudsprocenterne ved de forskellige beplantninger.

Tilskuds satser: Individuelle

projekter

Hegn med 5-7 planterækker 40/60 %

Udvidelse af max. 15 år gammelt hegn

til 5-7 planterækker

40/60 %
Småplantninger 40/60 %

Naboforhold.

Ud over tilskudsbestemmelserne fastlægger loven om læhegn og tilskud til læplantning særlige regler for placering og vedligeholdelse af læhegn. Placering og vedligeholdelse af læhegn på eller i nærheden af naboskel kan aftales mellem naboer. Der kan være tale om et fælleshegn, hvor skellinien ligger inden for læhegnets ydergrænser (for eksempel hvor den midterste række plantes på skellinien), eller om egne hegn, hvor læhegnet skal placeres så langt fra skellinien (minimum 150 cm.), at det ved almindelig vedligeholdelse kan holdes inden for skellinien. En eventuel uenighed mellem naboer kan afgøres af det kommunale hegnssyn, der er nedsat i henhold til hegnsloven.

Skattemæssige forhold.

De udbetalte tilskud er skattepligtig indkomst. Udgiften til anlæggelsen af læhegn og lægivende løvtræsbeplantninger er fradragsberettigede.

Vedligeholdelse.

Individuelle læplantninger skal holdes vedlige, og må ikke ryddes inden for de første 15 år efter etableringen. Landsforeningen De Danske Læplantningsforeninger fører løbende kontrol med læbeplantningerne. Hvis betingelserne for at få tilskud ikke er overholdt, kan tilskuddet kræves tilbagebetalt. Der kan idømmes bødestraf, medmindre højere straf er berettiget.

Udbetaling af tilskud.

Når planterne købes/udleveres eller plantningen er udført, forfalder fakturabeløbet til betaling. Ved betaling udleveres et skema, der skal indsendes til Landsforeningen De Danske Plantningsforeninger sammen med et kopi af betalt faktura med kvittering. Senest 14 dage efter plantekøb, skal ansøgningsskemaet være Landsforeningen i hænde. Er ansøgningsskemaet ikke Landsforeningen i hænde, bortfalder tilskudsretten, og tilskuddet vil herefter blive uddelt til anden side.

 

 

Tilbage til forsiden